Skip to content
Menu

Skoopi Stockholmsregionen Årsmöte 2023

Kallelse

Årsmöte i Skoopi Stockholmsregionen

  • Dag: Fredag 31 mars. Tid: Start 13.00 (tar troligen ngn timma)
  • Plats: Troligen Zoom. Länk kommer i Nyhetsbrev och här senare
  • Inbjudna med rösträtt (medlemmar) samt gäster (Övriga ASF i Stockholmsregionen)
  • Handlingar till årsmötet: Se nederst denna sida.
  • >>>> Zoomlänk för de som deltar på detta sätt

Agenda enligt gällande stadgar:

Årsmöte 

  • Föreningens högsta beslutade organ är årsmötet. Mellan årsmöten är styrelsen föreningens högst beslutande organ.
  • Ordinarie årsmöte genomförs varje år före maj månads utgång.
  • Kallelse skall sändas till medlemmarna (medlemsföretagen) åtta veckor före årsmötet genomförande. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare och rösträknare för årsmötet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig tid 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

7. Föredragning av revisorns berättelse 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

9. Beslut om ansvarsfrihet 

10. Beslut om ev. serviceavgift och nivå 

11. Beslut om insända motioner 

12. Beslut om propositioner 

13. Beslut om verksamhetsplan och budget 

14. Fastställande av antal ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen 

15. Val av ordförande 

16. Val av ledamöter och ev. suppleanter. 

17. Val av revisor och ev revisorssuppleant. 

18. Val av valberedning 

19. Årsmötets avslutning 

Not: I framtiden kommer troligen alla Skoopidistrikt ha samma stadgar

Handlingar inför årsmötet att ladda hem som pdf:er:

Regionala nyheter